Gleba źródłem życia

30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

2 września 2019 r. (poniedziałek)    September 2, 2019 (Monday)

 

            14:00 – 19:00   Walne Zgromadzenie Delegatów PTG

- Centrum "ECOTECH", "ECOTECH" Centre

            19:00 – 22:00   Spotkanie towarzyskie (Get together)  

- "LanczoMania" (Mensa Academica KUL)

 

3 września 2019 r. (wtorek)    September 3, 2019 (Tuesday)

 

            8:00 - 9.00       Rejestracja uczestników Kongresu

- Wydział Ekonomiczny, parter / Faculty of Economics, ground floor

            9:00 – 9:30       Otwarcie 30. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

- Aula Uniwersytecka UMCS 

            9:30 – 11:00     Sesja plenarna 

- Aula Uniwersytecka UMCS 

 

9.30 - 10.00

Prof. dr. hab. Magdalena Frąc– Znaczenie bioróżnorodności w środowisku glebowym (Importance of biodiversity in the soil environment)

10.00 - 10.30

Prof. dr. dr. h.c. Rainer Horn – Soil deformation as a function of soil management

10.30 - 11.00

Prof. dr. dr. h.c. Jean Poesen – Soil Erosion in the Anthropocene: do we still need more research?

 

            11.00 - 11.15    Wspólne zdjęcie uczestników Kongresu

- Rektorat UMCS - wejście główne 

11:15 – 11:45   Przerwa kawowa

- Wydział Ekonomiczny  - I piętro, hall 

11:45 – 13:15   Sesje referatowe

- Wydział Ekonomiczny  

 

Sesja 1 – Gleba źródłem życia   (Aula I, 1. Piętro)

Przewodniczący sesji: Jerzy Weber, Sergey Goryachkin

 

11.45-12.00

Stanisław Brożek - Gleba podstawą zróżnicowania roślinności leśnej w warunkach zbliżonych do naturalnych na Nizinach i Wyżynach Polski

Soil as the basis of forest vegetation diversification in conditions resembling natural ones in the lowlands and uplands of Poland

12.00-12.15

Sergey Goryachkin, Nikita Mergelov -  Soils on the edge of life and beyond - extreme pedology

12.15-12.30

Agnieszka Józefowska, Bartłomiej Woś, Marcin Pietrzykowski - Parametry biologiczne gleb odtwarzanych w procesie rekultywacji na terenach pogórniczych

Biological parameters of soils reconstructed in the process of reclamation in post-mining areas

12.30-12.45

Agnieszka Józefowska, Jan Zarzycki, Justyna Sokołowska, Tomasz Zaleski - W jaki sposób różne warianty koszenia na półnaturalnych łąkach górskich wpływają skład gatunkowy roślin, wazonkowców i dżdżownic?

How mowing variants on mountain semi-natural meadows influence on plants, enchytraeids and earthworms community in?

12.45-13.00

Monika Mętrak, Iwona Jasser, Mateusz Wilk, MałgorzataSuska-Malwska, Preliminary study on the role of Biological Soil Crusts in sequestration of organic matter on the glacial forefield in the Pamir Mountains (Tajikistan)

13.00-13.15

SofiiaTurchinskaia, Svetlana Mazina, Andrey Semikolennykh - Phototroph biocrusts in karst caves: biodiversity, spatial organization and ecological functions

 

Sesja 3A - Geneza, systematyka i kartografia gleb (Aula II, piętro I)

Przewodniczący sesji : Cezary Kabała, Piotr Hulisz

 

11.45-12.00

Arkadiusz Bieniek, Aleksandra Załuszniewska, Anna Nogalska –  Wpływ lito- i pedogenezy na wskaźniki sedymentologiczne gleb rdzawych

The effects of lithogenesis and pedogenesis on the sedimentological indicators of rusty soils

12.00-12.15

Magdalena Gus – Degradacja lamelli w glebach piaszczystych południowej Polski

Lamellae degradation in sandy soils of southern Poland

12.15-12.30

Marcin Sykuła, Michał Jankowski, Łukasz Mendyk, Michał Dąbrowski, Justyna Jasińska, Joanna Michalak, Adam Michalski, Sylwia Pindral, Renata Bednarek  - Wczoraj i dziś Mapy gleb Polski 1:300 000 - próba adaptacji do Systematyki gleb Polski 2019 (SGP6)

Then and now of Soil map of Poland 1:300 000 – an attempt of adaptation to the Polish Soil Classification 2019

12.30-12.45

Michał Jankowski - Geneza gleb Kujaw w świetle badań paleopedologicznych i geoarcheologicznych

Genesis of soils of the Kuiavia region

12.45-13.00

Michał Jankowski, Marcin Sykuła, Renata Bednarek - Polskie mapy glebowe, wybrane problemy ich aktualności i wykorzystania

Polish soil maps, selected problems of their actuality and application

13.00-13.15

Łukasz Musielok, Marek Drewnik, Wojciech Szymański, Mateusz Stolarczyk, Magdalena Gus – Podzolization over unfavourable parent material in the Bieszczady Mountains subalpine zone

 

Sesja 4A – Wpływ użytkowania na właściwości i procesy glebowe (Wtorek, Aula III, piętro I)

Przewodniczący sesji: Józef Chojnicki, Andrzej Bieganowski

 

11.45-12.00

Agnieszka Medyńska-Juraszek, Dorota Kawałko, Adam Bogacz, Michał Dudek, Magdalena Bednik,  Agnieszka Latawiec, Jolanta Królczyk

- Wpływ dodatku biowęgla na wybrane właściwości gleby uprawnej 

Impact of biochar application to physical and chemical properties of cultivatedsoil

12.00-12.15

Michał Gąsiorek, Joanna Kowalska, Ryszard Mazurek, Marek Pająk - Zanieczyszczenie wybranymi metalami ciężkimi gleb historycznego centrum miasta na przykładzie Plant w Krakowie

Pollution of historical city center soils with selected heavy metals on an example of Planty Park in Krakow

12.15-12.30

Andrzej Harasimiuk, Agnieszka Sosnowska, Wojciech Kwasowski -  Przemiany materii organicznej na gruntach porolnych. Rola gatunków pionierskich i inwazyjnych w kształtowaniu właściwości gleb

Organic matter transformation on post-agricultural lands. The role of pioneer and invasive species in forming of soil properties

12.30-12.45

Agnieszka Sosnowska, Andrzej Harasimiuk - Współczesne przemiany właściwości gleb pod wpływem zmian użytkowania ziem

Contemporary changes in soil properties influenced by land use change

12.45-13.00

Jerzy Jonczak -  Naturalne i antropogeniczne czynniki warunkujące przestrzenne rozmieszczenie siarki w glebach dolin rzek źródłowych na przykładzie Jarosławianki (Równina Sławieńska)

Natural and human-induced factors influencing spatial distribution of sulphur in the soils of headwater river valleys – a case study of the Jarosławianka Creek (Sławno Plain)

13.00-13.15

Danuta Kaczorek, Daniel Puppe, Michael Sommer -  Characteristics and distribution of various silicon forms in soils - Results from investigations of agricultural and forestry sites

 

13:15 – 15:00 Obiad

- "LanczoMania" KUL

15:00 – 16:30 Sesje referatowe

 

Sesja 2A – Rola gleby w rozwoju zrównoważonym (Aula I, piętro I)

Przewodniczący sesji: Andrzej Mocek, Marek Drewnik

 

15.00-15.15

Jakub Bekier, Bogdan Jarosz, Irmina Ćwieląg-Piasecka, Elżbieta Jamroz, Agnieszka Medyńska-Juraszek, Andrea Kałuża-Haładyn, Jerzy Weber, Jerzy Drozd  - Intensywność przemian substancji hydrofobowych i kwasów tłuszczowych podczas kompostowania stałych odpadów komunalnych (MSW)

The intensity of hydrophobic substances and fatty acids transformations during composting of municipal solid waste (MSW)

15.15-15.30

BartłomiejGlina, Piotr Gajewski, ŁukaszMendyk, BognaZawieja, Zbigniew Kaczmarek – Recent changes in soil  - properties and carbon stocks in fen peatlands adjacent to open-pit lignite mines

15.30-15.45

Marian Marzec, Paweł Stelter - Monitoring ekosystemów leśnych na przykładzie monitoringu lokalnego wokół szybu wentylacyjnego kopalni rud miedzi w Nadleśnictwie Głogów (RDLP Wrocław)

Monitoring of forest ecosystems on the example of local monitoring around ventilation shaft of the copper mine in Głogów Forest District (Regional Forest Administration in Wrocław)

15.45-16.00

Marian Marzec, Paweł Stelter - Porównanie wybranych metod określania troficzności gleby

Comparison of various methods for evaluation of the trophic status of soils

16.00-16.15

Paweł Nicia, Romualda Bejger, Maria Sterzyńska, Paweł Zadrożny, Piotr Parzych -  Wpływ procesów renaturyzacyjnych na właściwości gleb i wód siedlisk bagiennej olszyny górskiej (Caltho-Alnetum) w Babiogórskim Parku Narodowym

The impact of restoration processes on the selected soil and water properties of mountain fens under Caltho-Alnetum community in the Babiogórski National Park

16.15-16.30

Piotr Sewerniak - Produkcyjność gleb rdzawych w gospodarce leśnej: stan ekologiczny gleby ważniejszy niż jej warunki troficzne?

Productivity of rusty soils in forestry: ecological state more important than edaphic conditions?

 

Sesja 3B - Geneza, systematyka i kartografia gleb (Aula II, piętro I)

Przewodniczący sesji: Stanisław Brożek, Anna Karczewska

 

15.00-15.15

Paulina Matecka, Marcin Świtoniak – Zastosowanie ortofotomapy w delimitacji konturów gleb zawierających węglan wapnia w poziomach ornych w obszarach młodoglacjalnych

Application of orthophotomaps in delimitation of soils containing carbonates in plow horizons in young moraining areas

15.15-15.30

Joanna Michalak, Michał Jankowski –Zawartość skaleni w różnych frakcjach piasku gleb rdzawych Polski północnej

Content of feldspars in various sand fractions in  Brunic Arenosols from northern Poland

15.30-15.45

Cezary Kabała, Elżbieta Musztyfaga, Jarosław Waroszewski - Współczesne i sub-fosylne gleby płowe z zaciekami eluwialnymi w Polsce południowo-zachodniej

Modern and sub-fossil clay-illuvial soils with albeluvial tonguing in SW Poland

15.45-16.00

Krzysztof Papuga, Jarosław Kaszubkiewicz, Dorota Kawałko - Wpływ koncentracji zawiesiny i głębokości pomiaru w oznaczaniu składu granulometrycznego gleb za pomocą metody dynamometrycznej

The influence of suspension concentration and measurement depth on the soil particle size distribution using the dynamometer method

16.00-16.15

Sylwia Pindral, Rafał Kot, Piotr Hulisz, Przemysław Charzyński - Przydatność metryk krajobrazowych do oceny różnorodności gleb miejskich

The use of landscape metrics for analysis of the urban pedodiversity

16.15-16.30

Paweł Stelter, Marian Marzec - Zastosowanie skaningu lotniczego do rozpoznania specyficznej cechy antropogenicznej gleby leśnej – odmiany sylwiuprawnej

The use of Airborne Laser Scanning to recognize the specific anthropogenic feature of forest soil - the silvicultural variety

 

Sesja 4B – Wpływ użytkowania na właściwości i procesy glebowe (Aula III, piętro I)

Przewodniczący sesji: Jan Kucharski, Anna Wójcikowska-Kapusta

 

15.00-15.15

Barbara Kalisz, Sławomir Smólczyński, Mirosław Orzechowski, Paweł Urbanowicz - Wskaźniki humifikacji gleb organicznych o różnym stopniu zamulenia w Polsce północno-wschodniej

Humification factors of silted organic soils in north-eastern Poland

15.15-15.30

Jarosław Kaszubkiewicz, Witold Wilczewski, Jerzy Belowski, Krzysztof Papuga, Dorota Kawałko, Przemysław Woźniczka - Aparat do pomiaru składu granulometrycznego zintegrowany z mieszadłem i układem zmieniania próbek

The apparatus for measuring the soil granulometric composition, integrated with the stirrer and the same changing system

15.30-15.45

Aleksander Kiryluk– Ewolucja gleb pobagiennych w  wyniku odwodnienia i użytkowania

Evolution of murshic endofibiric Histosols  under influence drainage of and use

15.45-16.00

Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Jean Poesen, Andrzej Plak - Ocena tempa erozji gleb i dynamiki węgla organicznego w użytkowanych rolniczo obszarach lessowych wschodniej Polski

Assessment of past soil erosion rates and soil organic carbon dynamics in agricultural loess landscapes of eastern Poland using sedimentary archives from closed depressions

16.00-16.15

Jarosław Lasota, Ewa Błońska, Stanisław Łyszczarz, Mark Tibbett - Akumulacja metali ciężkich w relacji do frakcji glebowej materii organicznej w różnych typach próchnic leśnych

The accumulation of heavy metals in relation to soil organic matter fractions in different humus types of forest soils

16.15-16.30

Zygmunt Brogowski, Wojciech Stępień, Józef Chojnicki - Właściwości sorpcyjne frakcji granulometrycznych w glebie brunatnej wyługowanej wytworzonej z gliny zwałowej

Sorption properties of granulometric fractions in Haplic Cambisol developed from boulder loam

 

16:30 – 17:00     Przerwa kawowa

- Wydział Ekonomiczny  - I piętro, hall 

17:00 – 18:30     Sesja posterowa (I)  - postery o numerach 1 do 45

- Wydział Ekonomiczny, parter 

20:00 – 23:00     Bankiet

- "LanczoMania"  KUL

 

4 września 2019 r. (środa)    September 4, 2019 (Wednesday)

 

Sesja terenowa (A) : Środowisko przyrodnicze i uwarunkowania dla rolnictwa północno-zachodniego skraju Wyżyny Lubelskiej

Field session (A): Natural environment and conditions for agriculture in the northwestern edge of the Lublin Upland

 

 

Godzina

Trasa A – część 1

Godzina

 

Trasa A – część 2

 

autokar 1 i 2

autokar 3 i 4

 

8:00

Wyjazd z Lublina 

ok. 9:00

Przyjazd do Rogalowa

ok. 9.00

Przyjazd do Góry Puławskiej

 

9.00-11.00

Rogalów –

Stanowisko 1 

8.00-9.30

Góra Puławska –

Stanowisko 3 

 

ok.11:00

Wyjazd do Bochotnicy

ok. 9.30

Wyjazd do Wojszyna

 

11.30-12:00

Bochotnica- Stanowisko 2 

10.00-11.30

Wojszyn - Stanowisko 4  

 

12.00-13.00

Obiad w restauracji Chata Bochotnicka w Bochotnicy

12.00-13.00

Obiad w restauracji Serokomla w Janowcu

 

13.00

Wyjazd z Bochotnicy

13.00

Wyjazd z Janowca

 

13.30-15.00

Góra Puławska –

Stanowisko 3 

13.30-14.00

Bochotnica –

Stanowisko 2  

 

ok.15.00

Wyjazd do Wojszyna

ok. 14.00

Wyjazd do Rogalowa

 

15.30-17.00

Wojszyn - Stanowisko 4  

14.30-17.00

Rogalów - Stanowisko 1

 

ok. 17.00

Wyjazd do Puław 

od 17:00

Wizyta w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach - Stanowisko 5

Poczęstunek oraz prezentacja wystaw tematycznych związanych z historią gleboznawstwa i aktualną działalnością w zakresie badań gleboznawczych w IUNG.

18.00-19.00

Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Czartoryskich i parku

19.00-20.00

Zwiedzanie Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów w Innowacyjno-Naukowym Centrum Badań Rolniczych

ok. 20.00

Wyjazd do Lublina

 

5 września 2019 r. (czwartek)    September 5, 2019 (Thursday)

 

9:00 – 10:00     Sesja plenarna

- Aula Uniwersytecka

 

9.00 - 9.30

Prof. dr hab. Cezary Kabała –  Systematyka Gleb Polski, szóste wydanie – podstawy teoretyczne i struktura (Polish Soil Classification, sixth edition – theoretical basis and structure)

9.30 - 10.00

Dr hab.  Przemysław Charzyński – Edukacja gleboznawcza – jakich zmian potrzebuje? (Soil Education – what changes does it need?)

 

10:00 – 11:30   Sesje referatowe

 

Sesja 2B – The role of soil in sustainable development (Sala Rady Wydz. Ekonomicz.)

Przewodniczący sesji: Przemysław Charzyński, Paweł Sowiński

 

10.00-10.15

A. S. Taalab, M. H. Hilal - Assessment of Some Sources of Soil Pollution due to Different Human Activities and of Heavy Metals Accumulation in Crops

10.15-10.30

A. S. Taalab, M. H. Hilal - Mobility and Uptake of  Heavy Metals in Irrigated Soils

10.30-10.45

Hanan Siam - Influence of silicate or chicken compost use in calcareous soil on productivity and mineral status of wheat plants under different levels of phosphorus

10.45-11.00

Ahmed Abdelfattah Afifi - GIS model builder for Monitoring and assessing a qualitative land degradation dynamic in North Delta, Egypt

 

Sesja 3C - Geneza, systematyka i kartografia gleb ( Aula I, piętro I)

Przewodniczący sesji: Michał Jankowski, Jolanta Komisarek

 

10.00-10.15

Małgorzata Suska-Malawska, Witold Gałka, Monika Mętrak, Piotr Chibowski, Marcin Sulwiński - Content and distribution of non-silicate iron forms along depth of hydrogenic soil profiles in Eastern Pamir (Tajikistan)

10.15-10.30

Jan Jadczyszyn – Ocena kategorii agronomicznych w systemie klasyfikacji PTG 1978 i PTG 2008

Evaluation of agronomic categories in PSSS 1978 and PSSS 2008 Systems

10.30-10.45

Paweł Telega, Adam Bogacz - Fizyczne i wodne właściwości gleb organicznych ściółkowych na terenie Gór Stołowych

Physical and water properties of Folisols in the Stołowe Mountains

10.45-11.00

Łukasz Uzarowicz, Wojciech Kwasowski, Arkadiusz Dacewicz, Beata Rustowska- Wskaźniki procesów glebotwórczych w technosolach na składowiskach odpadów po produkcji sody na przykładzie Krakowskich Zakładów Sodowych “Solvay”

Indicators of pedogenesis in Technosols developed from wastes from soda production: case study from the former Kraków Soda Plant “Solvay”

11.00-11.15

Zbigniew Zagórski, Barbara Woronko, MichałCyglicki, AgnieszkaMuzińska - Plejstoceńskie aspekty genezy gleb na wysoczyznach morenowych NE Polski

Pleistocene aspects of soil genesis in moraine uplands in NE Poland

11.15-11.30

Tomasz Zaleski, Ryszard Mazurek, Michał Gąsiorek, Tomasz Wanic, Paweł Zadrożny, Agnieszka Józefowska, Bartłomiej Kajdas - Gleby Pienińskiego Parku Narodowego – aktualizacja mapy glebowej

Soils of the Pieniny National Park – update of the soil cover map

 

Sesja 4C – Wpływ użytkowania na właściwości i procesy glebowe (Aula II, piętro I)

Przewodniczący sesji:  Andrzej Łachacz, Jacek Długosz

 

10.00-10.15

Sławomir Smólczyński, Barbara Kalisz, Mirosław Orzechowski, Paweł Urbanowicz - Zawartość makro- i mikroelementów we frakcji labilnej materii organicznej w utworach powierzchniowych gleb organicznych północno-wschodniej Polski 

Content of macro- and microelements in labile fraction of organic matter in surface formations of organic soils in north-eastern Poland

10.15-10.30

Bożena Smreczak, Piotr Koza, Artur Łopatka, Jan Jadczyszyn, Magdalena Łysiak, Grzegorz Siebielec- Ocena zmian stanu agrochemicznego gleb użytkowanych rolniczo w Polsce

Evaluation of changes in the agrochemical state of agricultural soils in Poland

10.30-10.45

Andrzej Plak, Ryszard Dębicki, Piotr Sugier - Wykorzystanie wskaźników geochemicznych do oceny zanieczyszczenia arsenem i antymonem gleb miejskich  o różnych funkcjach

Use of geochemical indexes for the assessment of arsenic and antimony pollution of urban soils with various functions

10.45-11.00

Mateusz Stolarczyk - Uwalnianie węgla organicznego z gleb torfowych na przykładzie Bieszczadów Zachodnich

Release of organic carbon from peat soils on the example of the Western Bieszczady Mts

11.00-11.15

Piotr Hulisz, Szymon Różański, Anton Boman, Marta Rauchfleisz – Zastosowanie metody BCR do oceny mobilności metali w kwaśnych glebach siarczanowych

Application of the BCR method for assessment of the metal mobility in acid sulphate soils

 

Sesja 5 – Współczesne zagrożenia funkcji gleb w środowisku i życiu człowieka (Aula III, piętro I)

Przewodniczący sesji: Wojciech Owczarzak, Mirosław Kobierski

 

10.00-10.15

Magdalena Ryżak, Michał Beczek, Rafał Mazur, Agata Sochan, Cezary Polakowski, Andrzej Bieganowski - Pomiary rozbryzgu gleby w mikro skali

Microscale soil splash measurements

10.15-10.30

Lidia Oktaba, Jerzy Jonczak, Marek Kondras - Wpływ pożaru na zawartość i rozmieszczenie frakcji fosforu w glebie

The Influence of fire on the content and distribution of phosphorus fractions in soil

10.30-10.45

Anna Potysz, Artur Pędziwiatr, Sebastian Hedwig, Markus Lenz - 

Interakcje żużli hutniczych na pograniczu pokrywy glebowo-roślinnej

Interactions of metallurgical slags at the border of soil and vegetation cover

10.45-11.00

Anna Karczewska, Agnieszka Dradrach, Katarzyna Szopka, Bernard Gałka - Rozpuszczalność i fitoprzyswajalność As w glebach silnie zanieczyszczonych

Solubility and phytoavailability of As in strongly contaminated soils

11.00-11.15

Katarzyna Szopka, Agnieszka Dradrach, Anna Karczewska -  Badania nad ekotoksycznością gleb w rejonach dawnego górnictwa rud arsenu

Examination of soil ecotoxicity in the areas of historical arsenic ore mining

11.15-11.30

Bartłomiej Woś, Katarzyna Sroka, Agnieszka Józefowska, Anna Ryczaj, Marcin Pietrzykowski - Zawartość rtęci w glebach technogennych i w biomasie gatunków olsz na składowisku odpadów paleniskowych ze spalania węgla brunatnego

Mercury content in Technosols and alder species biomass on lignite combustion waste disposal site

 

11:30 – 12:00   Przerwa kawowa

- Wydział Ekonomiczny  - I piętro, hall 

12:00 – 13:00   Sesja posterowa (II)  - postery o numerach 46 do 95

Wydział Ekonomiczny, parter 

13:00 – 14:30   Obiad

- "LanczoMania"  KUL

14:30 – 15:30   Sesja Plenarna

- Aula Uniwersytecka UMCS

 

 14.30 - 15.00       Prof. Dr. Laura Bertha Reyes Sanchez (Meksyk) – The IUSS beyond 2019 and towards its Centenary

15.00 - 15.30        Zamknięcie Kongresu

 

16:00 –            Zwiedzanie Lublina z przewodnikiem

19:00 –            Kolacja

- "LanczoMania"  KUL

 

6–7 września 2019 r. – Sesja terenowa pokonferencyjna (trasy B i C)

 

6 września 2019 r. (piątek)

Trasa „B”: Lublin – Poleski Park Narodowy – Chełmskie Torfowiska Węglanowe – Stołpie – Zwierzyniec

 

7 września 2019 r. (sobota)

Trasa „C”: Zwierzyniec – Roztoczański Park Narodowy – Gospodarstwo Rolne Rogów –Zamość – Lublin